Upotreba mobilnih aplikacija za poboljšanje kvaliteta nastave i učenja: Pametni telefon kao nastavno sredstvo 21. veka

Seminar se održava u Regionalnom centru 04.06.2022.

 
 

Čas po meri deteta

Seminar se održava u Regionalnom centru 11.06.2022.

 

Planiranje prevencije i efektivno/efikasno reagovanje na nasilje u obrazovno-vaspitnim i vaspitno-obrazovnim ustanovama

Seminar se održava u Regionalnom centru 18.06.2022.

 
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  
 • Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju  
 • Odluka o osnivanju
 • Rešenje o imanovanju članova nadzornog odbora RCNP
 • Rešenje o imanovanju članova upravnog odbora RCNP
  • Potvrda o izvršenoj registraciji  
  • Rešenje o osnivanju ustanove  
  • Novo dopunjeno Rešenje o osnivanju ustanove  
  • Pravilnik o radu 
  • Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
  • Plan i program rada za 2022. godinu