Skip to main content
398 Uspešnije kroz Digitalni svet Kompetencija: K2
Prioriteti: 6
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, 37. Sandžačke divizije bb, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Ajsela Hadžiahmetović, Profesor master tehnike i informatike , OŠ“Avdo Međedović“, Novi Pazar; Sanela Međedović , Profesor razredne nastave, OŠ“Đura Jakšić“
Opšti ciljevi Osnaživanje kompetencija nastavnika za uspešniju realizaciju nastave Digitalnog sveta kroz rad sa aplikacijama predviđenim za dostizanje ishoda i izradu interaktivnih sadržaja i njihovu primenu u skladu sa potrebama predmeta
Specifični ciljevi
 • Osnaživanje kompetencija nastavnika za primenu specifičnog konteksta IKT i pristupa radi uspešnije realizacije nastave Digitalog sveta
 • Ospobljavanje nastavnika za izradu i primenu interaktivnih nastavnih sadržaja radi uspešnije realizacije nastave Digitalog sveta
 • Osposobljavanje nastavnika za elementarno blokovsko programiranje i rad za aplikacijama predviđenim za dostizanje ishoda predmeta Digitalni svet
Teme programa
 • 1 dan
  • Uvod
  • IKT u realizaciji nastave digitalnog sveta-specifični kontekst i pristup u nastavi
  • Digitalno društvo – upotreba aplikacija za dostizanje predviđenih ishoda i IKT alati za primenu u na
  • Bezbedno korišćenje digitalnih tehnologija – unapređivanje realizacije teme uz primenu IKT
  • Razvijanje algoritamskog načina razmišljanja kroz blokovsko programiranje
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • stručni saradnik u školi – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)