Skip to main content
989 Primena CAD sistema u konstrukciji, modelovanju, gradiranju odeće i izradi krojnih slika Kompetencija: K1
Prioriteti: 6
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, 37. sandžačke divizije bb, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Rialda Gereg, Dipl.ing. dizajna i projektovanja tekstil, Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar; Haris Ademović, Master , Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar
Opšti ciljevi Osposobljavanje nastavnika za primenu CAD sistema u konstrukciji odeće.Znanja koja će steći moći će da primene u konkretnom nastavnom procesu,kroz konstrukciju,modelovanje,umožavanje i uklapanje krojnih delova na računaru.
Specifični ciljevi
 • Osposobljavanje nastavnika za crtanje osnovne konstrukcije uz primenu odgovarajućeg softvera na računaru.
 • Praktično osposobljavanje nastavnika da uz pomoć konstrukcije na računaru modeluje više različitih modela jednog odevnog predmeta.
 • Praktično osposobljavanje nastavnika da uz pomoć određenog softvera na računaru umnoži odevni predmet u više različitih veličina.
 • Osposobljavanje nastavnika za primenu softvera za uklapanje krojnih slika
Teme programa
 • 1 dan
  • Uvod
  • CAD sistemi u konfekciji -Upoznavanje sa radnim okruženjem softvera
  • Upoznavanje učesnika sa alatima za konstrukciju
  • Izrada osnovne konstrukcije donjeg odevnog predmeta – ženska suknja
  • Izrada osnovne konstrukcije gornjeg odevnog predmeta – muški prsluk
  • Sumiranje utisaka i pitanja na kraju prvog dana obuke
 • 2 dan
  • Rezime prethodnog dana i diskusija
  • Upoznavanje učesnika sa alatima za modelovanje odevnih predmeta
  • Modelovanje donjeg odevnog predmeta – proširena ženska suknja
  • Modelovanje gornjeg odevnog predmeta – muški prsluk
  • Kompletiranje ženske proširene suknje i muškog sportskog prsluka
  • Pitanja i sumiranje utisaka
 • 3 dan
  • Rezime prethodnog dana i diskusija
  • Upoznavanje učesnika sa alatima za umnožavanje krojnih delova
  • Umnožavanje proširene ženske suknje i muškog sportskog prsluka
  • Upoznavanje sa softverom za izradu krojnih slika
  • Uklapanje krojnih slika
  • Pitanja i sumiranje utisaka
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje
Broj učesnika 30
Тrajanje 3 dana (24 bodova)