Skip to main content
73 Kako razviti preduzetništvo kao međupredmetnu kompetenciju Kompetencija: K2
Prioriteti:3
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Ajsela Hadžiahmetović, Profesor master tehnike i informatike , OŠ“Avdo Međedović“, Novi Pazar; Dragana Čakarević, VII/2, master, OŠ „Vuk Кaradžić“ Sočanica; Mirko Čakarević, VII/2, master, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću; Živorad Milenović, Doktor pedagoških nauka, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću; Dragan Radovanović, doktor saobraćaja , OŠ „Vuk Кaradžić“ Sočanica
Opšti ciljevi Osposobljavanje učesnika za integrisanje preduzetničke kompetencije u svojim nastavnim planovima u cilju uspešnog razvijanja ove međupredmetne kompetencije kod učenika.
Specifični ciljevi
 •  Osnaživanje kapaciteta učesnika za razvijanje međupredmetnih kompetencija kod učenika kroz nastavu svog predmeta.
 • Jačanje kapaciteta učesnika za razvijanje preduzetničkog duha kod učenika kroz razvijanje ove međupedmetne kompetencije u nastavi.
 • Osposobljavanje učesnika za planiranje projektne nastave kao osnova za razvijanje preduzetničke kompetencije kod učenika,
 • Osposobljavanje učesnika za interdisciplinarno tematsko planiranje kroz realizaciju preduzetničkog školskog projekta.
Teme programa 1. dan
UVOD

 • MEĐUPREDMETNE КOMPETENCIJE
 • PREDUZETNIŠTVO КAO MEĐUPREDMETNA КOMPETENCIJA
 • PROJEКTNA NASTAVA КAO OSNOV ZA RAZVIJANJE PREDUZETNIŠTVA КOD UČENIКA
 • RAZVIJANJE PREDUZETNIŠTVA КROZ ŠКOLSКI PROJEКAT
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • stručni saradnik u školi – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)