Skip to main content

Sa mladima je održana radionica na temu “Uslovi za zdrav razvoj individue”. Razvoj individue, kao fenomen koji traje od začeća do smrti, posmatra se kroz 4 segmenta: motorni, kognitivni, govorno- jezički i emocionalno-socijalni. Učesnici radionice su imali prilike da se upoznaju bliže sa ovim razvojnim oblastima koje čine celinu, međusobno su isprepletane i značajno utiču na individuu i način života. Predstavljeni su im značajni faktori koji utiču na razvoj od detinjstva do starijeg doba, gde je kroz grupni rad zajednički diskutovano o uslovima za zdrav razvoj individue.