Skip to main content
Javne nabavke

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

By October 9, 2015No Comments

Назив наручиоца:   Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар
Адреса наручиоца: Стевана Немање 2,36300 Нови Пазар
Редни број јавне набавке: 4/2015
Интернет страница наручиоца:  www.rcnp.rs
Врста наручиоца:   Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:  Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке је услуга хонорарних сарадника за потребе извођења следећих семинара у априлу и мају месецу 2014. године у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању. Предметна јавна набавка је обликована по партијама, са укупно 4 партијe:

Назив и ознака из општег речника набавки:  79951000 – Услуге организовања семинара

Процењена вредност набавке је 144.000 динара

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

  1. Назив семинара“Ефективно подучавање“,каталошки број 362 један дан(8 бодова) , процењена вредност набавке је 36.000 дин.

 

  1. Назив семинара“„Да нам школа буде сигурна“, каталошки број 23, jедан дан (8 бодова) , процењена вредност 48.000,00 динара.

 

  1. Назив семинара“Информатичка актуализација”,каталошки број 227, један дан(8 бодова) , процењена вредност 60.000,00 динара..

Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама је следећи: сваки семинар (њих преко 1.000) из акредитованог Каталога су ауторска дела и не постоје два истоветна семинара. Из овога произилази да акредитовани семинар има своје извођаче и могу га реализовати само они.

Докази који се прилажу за сваки семинар су Обавештења о акредитацији семинара и информације о семинару из Каталога стручног усавршавања за 2012. 2013. и 2014. годину. и Одлука Завода за унапређење образовања и васпитања којом се стручни скуп одобрава као саветовање.

Назив лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

  1. Иван М. Недељковић, Станоја Главаша 16, 34000 Крагујевац
  2. Јелена Бошковић, Вране, Ариље
  3. Љиљана Војиновић, Ђакона Авакума 10/1, 32000 Чачак