Juče u Regionalnom centru za stručno usavršavanje je održan prvi aktiv profesora nemačkog jezika. Na aktivu je prelinearno dogovoreno o pokretanju  letnje škole nemačkog jezika.